Η Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΟ για την τριετία 2019-2022 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα
Α' Αντιπρόεδρος: Μπογοσιάν Ευαγγελία
Β' Αντιπρόεδρος: Μάκος Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: Γιαννοπούλου Αγγελική
Αν. Γεν. Γραμματέας: Κατσίνη Ελένη
Ταμίας: Κουτσούκος Ιωάννης
Μέλη: Αναστασόπουλος Γεώργιος, Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Κωνσταντοπούλου Καλλιόπη
Αναπλ. Μέλη: Ανδρεσάκης Διονύσιος, Βλασιάδης Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή EENO: Ζουριδάκη Θεονύμφη, Αντωνιάδου Αλεξάνδρα, Πολάτου Αντωνία

Η Ίδρυση

Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (NO) στην Ελλάδα άρχισε ουσιαστικά να αναπτύσσεται από το 1986, οπότε άρχισαν να εισέρχονται οδοντίατροι στο νεοϊδρυθέν Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
Οι νοσοκομειακοί οδοντίατροι κλήθηκαν να παρέχουν ιδίως δευτεροβάθμια περίθαλψη σε άτομα με συστηματικά νοσήματα, νοητική υστέρηση ή φυσική αναπηρία χωρίς, όμως, να έχουν λάβει την ανάλογη εκπαίδευση οτο αντικείμενο αυτό. Έτσι, βρέθηκαν σε καθημερινή βάση αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων που απορρέουν από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης άσκησης.
Σταθμό στις προσπάθειες της αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών αποτέλεσε η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (ΕΕΝΟ) το 1997.

Σκοποί της Εταιρείας

Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνένωση του οδοντιατρικού δυναμικού που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Νοσοκομεία της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με στόχους:

 • Τη συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
 • Τη συστηματική μελέτη, καταγραφή και προβολή τόσο των οδοντοστοματολογικών αναγκών του πληθυσμού όσο και των υπηρεσιών που προσφέροννται - ποιοτικά και ποσοτικά - σε νοσοκομειακό περιββάλον αλλά και ευρύτερα σε όλο το Σύστημα Υγείας.
 • Την ενεργό παρακολούθηση και προβολή των προβλημάτων που αναφύονται κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον και τη συμβολή στην επίλυσή τους.
  Τη συμβολή στην εκπαίδευση των οδοντιάτρων σχετικά με το αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
  Την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών της ίδιας εταιρείας καθώς και με τα μέλη άλλων οδοντιατρικών και ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, Ελληνικών και Διεθνών.

Καταστατικό

Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Άρθρο 1ο - Σύσταση - Έδρα – Επωνυμία
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ» με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο - Σφραγίδα – Έμβλημα
Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία της και το έτος ιδρύσεως. Στο μέσον φέρει το έμβλημα της εταιρείας που αποτελείται από ένα σταυρό και ένα φίδι διαπλεκόμενο σε ένα οδοντιατρικό κάτοπτρο. Ο λογότυπος της Εταιρείας είναι ΕΕΝΟ.

Άρθρο 3ο - Σκοποί της Εταιρείας
Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνένωση του οδοντιατρικού δυναμικού που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Νοσοκομεία της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με στόχους :

 • Τη συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
 • Τη συστηματική μελέτη, καταγραφή και προβολή τόσο των οδοντοστοματολογικών αναγκών του πληθυσμού όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται - ποιοτικά και ποσοτικά - σε νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και ευρύτερα σε όλο το Σύστημα Υγείας.
 • Την ενεργό παρακολούθηση και προβολή των προβλημάτων που αναφύονται κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον και τη συμβολή στην επίλυσή τους.
 • Τη συμβολή στην εκπαίδευση των οδοντιάτρων σχετικά με το αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής·.
 • Την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών της ίδιας εταιρείας καθώς και με τα μέλη άλλων οδοντιατρικών και ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, Ελληνικών και Διεθνών.

Άρθρο 4ο - Μέσα της Εταιρείας
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Οργανώνει ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις, που προωθούν την ανάπτυξη της Επιστημονικής και Πολιτιστικής επιμόρφωσης των μελών της.
Εκδίδει ανακοινώσεις , ενημερωτικά έντυπα και περιοδικό με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ».

Άρθρο 5ο -Αρχές Λειτουργίας
Βασική αρχή της εταιρείας είναι η δημοκρατική λειτουργία της που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της εταιρείας. Η Εταιρεία αποφασίζει για τη δράση της και την υλοποίηση των σκοπών της, ανεξάρτητα από κάθε κομματική επιρροή.

Άρθρο 6ο Εγγραφή Μελών
Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Αντεπιστέλλοντα και Δόκιμα.
Για να εγγραφεί ένα μέλος ως Τακτικό, Δόκιμο ή Αντεπιστέλλον απαιτούνται :
α) Αίτηση προς το Δ.Σ. της εταιρείας που να περιέχει δήλωση περί αποδοχής των διατάξεων του Καταστατικού.
β) Προσυπογραφή της αίτησης από δύο Τακτικά μέλη της εταιρείας που δεν μετέχουν στο Δ.Σ.
γ) Υποβολή σύντομου βιογραφικού Σημειώματος.
δ) Απόφαση του Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του με μυστική ψηφοφορία για κάθε αίτηση.

  Nέα - Ανακοινώσεις:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης για τη λήψη ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με μεταβατικές διατάξεις
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.2020 00:08:23

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α/ΓΠ.οικ. 33506/28-5-2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ ́αρ. Γ5α/ΓΠοικ48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» δημοσιεύθηκε στις 15-6-2020 στο ΦΕΚ 2339 Β́ και έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨΦΘ465ΦΥΟ-ΩΡΙ.

30ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριo Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής
Διαδικτυακή διεξαγωγή 9 και 10 Οκτωβρίου 2020.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.05.2020 12:38:11

Η Οργανωτική Επιτροπή του 30ου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής αποφάσισε τη διαδικτυακή διεξαγωγή του στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2020, λόγω των δυσκολιών μετακίνησης που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19.

Οδοντιατρική και Κορονοϊός
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.05.2020 08:10:04

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα σχετικά έγγραφα της ΕΟΟ